Aloisia Steingruber (80)

† 16. Mai 2020, Salzburg Pens.