Erika Gattermair (83)

† 21. November 2021, Salzburg