Eva Winkler, geb. Gmachl (75)

† 29. November 2021, Thalgau