Helga Margrit Krüger (82)

† 29. Mai 2023, Salzburg