Janak Raj Sharma (58)

† 08. Jänner 2021, Salzburg Koch