Justina Haidinger (90)

† 29. November 2022, Salzburg