Kari Kai Halmevaara

† 22. Jänner 2020, Salzburg (77)