Katharina Doppler (96)

† 14. Jänner 2021, Salzburg Hausfrau