Katharina Hagenhofer (93)

† 20. Juni 2021, Salzburg