Katharina Huber (92)

† 23. Februar 2023, Salzburg