Katharina Mayr (98)

† 10. Dezember 2022, Salzburg