Katharina Seeburger (92)

† 22. September 2021, Salzburg Kauffrau i. R.