Magdalena Zimmel (84)

† 19. November 2021, Abtenau "Braunötzhof Leni"