Mirjana Konrad Mihailovic (65)

† 13. September 2021, Salzburg