Susanne Kudrna (51)

† 18. Februar 2020, Salzburg Buffettkraft i. R.