Wilhelm Anton Leitner (36)

† 09. Oktober 2021, Thalgau

Parte